Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Każdy, kto planuje budowę domu, powinien przed rozpoczęciem prac skontaktować się z geodetą. Jest to specjalista, który zajmie się nie tylko wytyczeniem budynku ale także geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, czyli pomiarem w terenie, którego wyniki nanoszone są na mapę zasadniczą. W praktyce czynność ta wykonywana jest na początku inwestycji oraz po jej zakończeniu. Poniżej znajduje się szereg przydatnych informacji na ten temat. Zapraszamy do lektury!

Jakie elementy zawiera geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Obiekty wymagające pozwolenia na budowę powinny mieć prowadzony zgodnie z przepisami dziennik budowy. Jednym z pierwszych wpisów w dzienniku budowy jest wpis geodety o wytyczenie obiektu budowlanego. Żeby zamknąć budowę i przekazać dziennik do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego potrzebne są mapy wykonane przez geodetę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Jej cena uzależniona jest od zakresu i złożoności pomiarów oraz szkiców, nanoszonych na mapy, na których odnotowane są zmiany powstałe w wyniku inwestycji na danej działce budowlanej

Opisane powyżej usługi może świadczyć geodeta mający odpowidnie uprawniania zawodowe wynikające wprost z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r.).

Inwentaryzacja powykonawcza — pomiary

Przyjęło się, że geodezyjna inwentaryzacja powykonwacza obejmuje tzw. pomiary bieżący i końcowy. Ten pierwszy dotyczy obiektów, które w czasie prac budowlanych są zasypywane. Zalicza do nich:

  • wodociąg,
  • kanalizację,
  • sieć elektroenergetyczną,
  • przyłącza cieplne i rury gazowe,
  • kable telekomunikacyjne itp.

Rolą geodety jest ich dokładne naniesienie na mapę według stanu faktycznego. W przyszłości informacje te mogą okazać się przydatne w przypadku remontu lub przebudowy domu. Jeśli w trakcie mierzenia okaże się, że występuje niezgodność z projektem, to należy skontaktować się z właściwym urzędem. Wówczas ustalony koszt usług geodezyjnych może ulec zmianie.

W ramach pomiaru końcowego powstaje mapa zasadnicza z inwentaryzacji obiektu budowlanego, na której widoczne są nowe budynki. Dodatkowo inwestor może sobie zażyczyć uwidocznienia przyłączy do budynku.

Wszystko te zmienne wpływają na finalną cenę inwentaryzacji powykonawczej.

Ile trwa i jak przebiega geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Na rzetelne wykonanie tego typu usługi geodezyjnej trzeba liczyć od jednego do kilku tygodni. Czas trwania inwentaryzacji powykonawczej, a co za tym idzie jej cena, zależy od ilości i złożoności pracy geodety. W dużym uproszczeniu można ją podzielić na kilka etapów tj.:

  • zgłoszenie pracy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK),
  • przeprowadzenie wywiadu terenowego,
  • wykonanie pomiaru i aktualizacja danych w Ewidencji Gruntów i Budynków,
  • sporządzenie operatu geodezyjnego,
  • przekazanie inwestorowi mapy z inwentaryzacji powykonawczej.

Jak widać, geodezja jest nauką, która ma bardzo praktyczne zastosowanie w budownictwie. Warto zatem skorzystać z wiedzy i doświadczenia naszego zespołu. Dzięki niemu oddanie domu do użytkowania przebiegnie tak, jak mówią przepisy, w terminie i bez zbędnych kosztów.

 Kontakt

+48 889 963 663

granica.szczepanski@gmail.com