Wyznaczenie granic działki

Podział działki a następnie dokładne wyznaczenie granic nieruchomości gruntowej wykonuje uprawniony geodeta. To geodeta odpowiada za umieszczenie we właściwym miejscu na gruncie stałych znaków granicznych w postaci kamieni granicznych. W przypadku usunięcia kamienia granicznego geodeta wznawia dany punkt na prośbę zamawiającego zgłaszając w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej taką pracę pod nazwą Wznowienie znaków granicznych.

Działka, która nie posiada w ODGiK dokumentacji świadczącej o ustaleniu jej granic musi zostać zgłoszona do ODGiK przez geodetę procedurą o nazwie Ustalenie granic działki. W przypadku sporu pomiędzy właścicielami nieruchomości gruntowej i w sytuacji gdy dokumentacja dotycząca stanu prawnego granic działki nie istnieje geodeta musi wówczas przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości. Wyznaczenie punktów granicznych odbywa się za pomocą profesjonalnego sprzętu pomiarowego dzięki, któremu geodeta może sprawdzić czy dany punkt geodezyjny uległ przesunięciu lub czy został zniszczony. Właściciele gruntów sąsiadujących zobowiązani są do współdziałania podczas prac geodezyjnych dotyczących punktów granicznych w obrębie ich działki.

Kiedy warto sprawdzić granice działki?

  • przed zakupem działki w celu sprawdzenia jej powierzchni;
  • po zakupie działki, gdy nie jest możliwe ustalenie położenia znaków granicznych;
  • przed wykonaniem ogrodzenia posesji, aby uniknąć zatargu z sąsiadem;
  • gdy granica jest sporna, a stanu prawnego nie da się jednoznacznie stwierdzić (ustalenie granic wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego);
  • po otrzymaniu spadku -pozwoli to zweryfikować nowy stan posiadania;
  • gdy istnieje podejrzenie, że sąsiad zajął (umyślnie lub nieświadomie) część posesji.

Dlaczego warto określić położenie granice działki?

Przy zakupie działki budowlanej należy dostarczyć notariuszowi wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, w którym znaczone są granice, wielkość i kształt działki. Trzeba więc dysponować dokumentami potwierdzającymi stan prawny do nieruchomości w określonej lokalizacji. Dokładne określenie położenia granic nieruchomości może być potrzebne w przypadku kiedy teren przeznaczony jest pod inwestycje związane z miejscowym planem zagospodarowania ternu. Wyznaczenie granic działki pomoże uniknąć późniejszych komplikacji, również prawnych. Dokładny przebieg granic jest także konieczny np. przy montażu nowego ogrodzenia.

W jaki sposób dokonuje się podziału działki?

Przed przystąpieniem do podziału geodeta musi znać numer geodezyjny nieruchomości i jej położenie. Pierwszym krokiem jest przygotowanie wstępnego projektu podziału. Po pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału przez wójta, burmistrz lub prezydenta miasta rozpoczyna się procedura podziałowa. Geodeta analizuje materiały dotyczące stanu prawnego pozyskane z ODGiK, księgi wieczyste, akty notarialne w celu ustalenia granicy prawnej nieruchomości. Pozyskane informacje konfrontuje w terenie i ustala położenie punktów granicznych. Jeżeli działka nie ma prawnie przyjętych granic, procedura jest dłuższa. Po uzyskaniu dokumentacji z ODGiK geodeta zawiadamia listownie strony o tym, że będzie przeprowadzane takie ustalenie. W dniu okazania każda z nich ma prawo wypowiedzieć się co do ustalanych punktów. Jeżeli pojawi się zgoda na ich lokalizację właściciel potwierdzona to ustalenie własnoręcznym podpisem. Jeżeli ktoś mimo zawiadomienia nie stawi się w określonym terminie na działce, przyjmuje się, że zgadza się z ustaleniami bez zastrzeżeń. W przypadku braku zgody na okazany przebieg granic procedura ulega zawieszeniu. Rozgraniczenie przeprowadza wtedy na wniosek stron wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

 Kontakt

+48 889 963 663

granica.szczepanski@gmail.com